Domoznanska zbirka je naše skupno bogastvo.

Domoznanstvo je po definiciji veda, ki proučuje, raziskuje in opisuje določeno geografsko oziroma upravno območje. V knjižnicah je domoznanstvo posebna dejavnost, ki obsega zbiranje, nabavo, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva za območje, na katerem knjižnica deluje. Domoznanska zbirka knjižnice sistematično prikazuje zgodovinski, geografski, etnološki, biološki, kulturni ter družbeni utrip tega območja, tako v preteklosti kot danes. V domoznanske zbirke v knjižnicah vključujemo gradivo, ki vsebuje podatke o določenem območju in ljudeh, gradivo, katerega avtorji izhajajo z določenega območja ali so z njim kakorkoli povezani in gradivo, ki je bilo izdano na določenem območju.

 

Domoznanska dejavnost v splošnih knjižnicah ni povezana samo z bibliografskim zbirnim pojmom, ampak pomeni:

 • Pridobivanje domoznanskega gradiva in gradiva kulturne dediščine, spremljanje aktualnega tržišča in novosti.
 • Strokovno urejanje in skrb za zaščito, varovanje in hranjenje domoznanskega gradiva in gradiva – kulturne dediščine.
 • Izposoja domoznanskega gradiva uporabnikom.
 • Posredovanje informacij o domoznanskem gradivu in iz gradiva ter svetovalna vloga, strokovna pomoč uporabnikom pri iskanju gradiva.
 • Strokovna bibliografska obdelava domoznanskega gradiva in gradiva kulturne dediščine
 • Digitalizacija domoznanskega gradiva in gradiva kulturne dediščine.
 • Spremljanje in uvajanje novosti na strokovnem področju in izobraževanje
 • Sodelovanje s sorodnimi kulturnimi ustanovami; knjižnice, muzeji, arhivi ter seznanjanje uporabnikov z drugimi domoznanskimi zbirkami v okolju
 • Skrb za promocijo domoznanskega gradiva in dejavnosti
 • Predavanja, prireditve, diplomski večeri, razstave.

S temi dejavnostmi se posredno krepi spoštovanje do lastne preteklosti in sedanjosti, spoštovanje do ustvarjanja in znanosti, pridobiva se občutek za tradicijo, sožitje in pripadnost svojemu okolju.


O prvih zametkih domoznanske zbirke Knjižnice Kočevje lahko govorimo že od leta 1951, ko so se na Trgu zbora odposlancev 8 odprla vrata Knjižnice Kočevje s prvo poklicno knjižničarko in 1543 knjigami. V Knjižnici Kočevje se je že od prvih začetkov delovanja razvijal čut za domoznansko literaturo in njeno shranjevanje za bodoče rodove. Sprva je domoznanska zbirka vsebovala samo knjižnično gradivo, časopisje in kartografsko gradivo, danes pa vanjo uvrščamo še rokopise, notno gradivo, slikovno gradivo (fotografije, razglednice), videoposnetke in zvočne posnetke, polpublicirano gradivo: diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije, raziskovalne naloge, razne kataloge, brošure podjetij, drobni tisk: prospekte, plakate, vabila, ipd. Med domoznansko zbirko v širšem pomenu spadajo tudi osebne zapuščine nekaterih znanih  osebnosti, ki so živele v Kočevju.

V naši domoznanski zbirki je med pestro zbirko gradiva ohranjeno in vezano tedanje kočevsko glasilo Novice, ki je bilo glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva okraja Kočevje iz leta 1956 in Dolenjski list iz leta 1964. Trenutno šteje celotna knjižnična zbirka Knjižnice Kočevje blizu 97.000 izvodov, od tega je 1752 enot gradiva vključenih v domoznansko zbirko po zgoraj naštetih kriterijih.

Knjižnica Kočevje se lahko pohvali z zapuščino Vekoslava Figarja, ki je formirana v posebno Figarjevo zbirko in ima cca. 1030 izvodov. Zbirka je skoraj v celoti vnesena v knjižnično informacijski sistem COBISS+. V letu 2012 smo dobili v dar tudi del zapuščine Rudolfa Aleksandra Cvetka, cca. 50 izvodov.


Veselimo se sodelovanja pri dopolnjevanju naših domoznanskih zbirk zato vas prosimo:

 • da nam posredujete gradivo, ki je tematsko vezano na naše področje,
 • nas obveščate o lastništvu takšnega gradiva, če ste njegov ustvarjalec,
 • nam posredujete informacije o ustanovah, ki so pomembni ustvarjalci takšnega gradiva.

Pri pospravljanju predalov, knjižnih omar, podstrešij, se lahko najde marsikaj, kar bi bilo zanimivo  za domoznansko zbirko knjižnice. Zato vas vabimo k sodelovanju in vas prosimo, da nam takšno gradivo posredujete v trajno last ali pa nam ga odstopite začasno in vam ga po obdelavi vrnemo.

Vaša zapuščina ali ustvarjalno delo bo uvrščeno med domoznansko zbirko Knjižnice Kočevje, ustrezno obdelano in preko slovenskega knjižničnega kataloga COBISS+ dostopno najširši javnosti.