V četrtek, 20. februarja 2020, je ob 19. uri Knjižnica Kočevje v sodelovanju z Občino Kočevje gostila DIPLOMSKI VEČER s predstavitvijo magistrskega dela LANA HOČEVARJA: Izbira dnevnih počivališč pri evrazijskem risu (Lynx lynx) v dinarskih gozdovih Slovenije.

Evrazijski ris je najbolj ogrožena vrsta sesalca v Sloveniji, kar daje še toliko večji pomen v raziskovanju ekologije in vedenja te vrste. Izbira dnevnih počivališč v gozdnem prostoru je pri evrazijskem risu v Evropi še precej neraziskana tema. Namen raziskave, vezane na magistrsko delo Lana Hočevarja, je bil ugotoviti, ali ris lokacije za dnevna počivališča izbira naključno, ali pa za to izbira posebne tipe habitatov in kateri dejavniki bi lahko bili pomembni pri izbiri teh lokacij (npr. kritje, razgibanost terena, človeška infrastruktura). Rezultati naloge bi lahko bili uporabni za bolj učinkovito ohranjanje habitatov pomembnih za risa, na primer pri presoji vplivov umeščanja infrastrukture v gozdni prostor. Lan je svoje magistrsko delo pod mentorstvom doc. dr. Mihe Krofla zagovarjal na na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Prispevek na TV Kočevje