Javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina | GOV.SI

Občina Kočevje je letos poleg štirih ostalih občin in štirih mestnih občin prejela naziv Branju prijazna občina, ki so ga letos že četrto leto zapored podelili Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS. Naziv prejmejo občine, ki dokažejo, da knjigi, bralni pismenosti in kulturi posvečajo posebno pozornost s spodbujanjem aktivnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture. Komisija je v svoji obrazložitvi med drugim izpostavila razvojno naravnanost občine, promocijo branja v lokalnih medijih, delovanje občinskih predstavnikov kot ambasadorjev branja v vsedržavnem pomenu, dinamično sodelovanje občine in knjižnice ter projekt diplomskih večerov.

V tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote. Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti.  S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice, ki so že zaradi narave svojega poslanstva najpomembnejši akterji na področju branja, bralne kulture in bralne pismenosti, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo pokazati široko družbeno odgovornost do branja kot vrednote in spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje  in razvoj bralne kulture. Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal ravno z namenom, da občine spodbudi k aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Občine v svoji vlogi izkazujejo odnos do knjižnične dejavnosti kot obvezne javne službe in predstavljajo tudi vse ostale dejavnosti lokalne skupnosti na področju branja.

 »Sleherni človek premore takšno širino misli, kolikor besed pozna v svojem jezikovnem naboru. In če vemo, da človek dela tisto, kar misli, vidimo, kako zelo pomembno je, s kakšno jezikovno popotnico se podaja na svojo življenjsko pot./…/ Siromašnejše, kot bo naše znanje maternega jezika, ki ga lahko usvajamo samo z branjem, toliko bolj skromen in zamejen bo naš življenjski svet. Zato je treba brati in znova brati, če hočemo razširiti meje našega vsakdana in prestopiti v svet domišljije, ki zasije pred nami, ko odpremo prvo stran knjige. Samo če bomo brali, bomo lahko razumeli besedila in pomene med vrsticami, razločili laž in resnico, igro in manipulacijo z jezikom od besed, ki znajo in zmorejo pobožati, zdraviti in preoblikovati na bolje tako posameznika kot družbo./…/« – dr. Ignacija Fridl Jarc

V času epidemije ravno branje in knjižnice z dostopom do fizičnih in spletnih gradiv, omogočajo državljanom, da krepijo svoje duha, bolj kakovostno preživljajo čas, ko je onemogočeno prosto gibanje, prav tako pa so lahko s pomočjo branja nadaljevali izobraževalne procese na daljavo. Knjižnice, kulturne in druge institucije v posameznih lokalnih skupnostih so se v tem času izkazale še za posebej pomembne.

Knjižnica Kočevje si s svojimi aktivnostmi, projekti in prireditvami, ki jih je v kakršni koli obliki podprla Občina Kočevje, pridružuje znatne zasluge za pridobitev naziva Branju prijazna občina in upa, da bo lahko v skladnem sodelovanju in podporo z novimi projekti ta naziv upravičevala tudi v prihodnje.